Management of Janu Sandhigatvata(Osteoarthritis) with Janu Vasti and Matravasti

      Objective: To assess the efficacy of Mahamasha taila Januvasti- a Bahirparimarjana Chikitsa and Panchatiktaghrita guggulu Matravasti and Panchatikta guggulu ghrita as Shamana aushadi in janusandhigata vata- Degenerative osteoarthritis. Concept: Dhatugata vatavyadhi is one amongst the physiopathogenesis of vatavyadhis. It is due to sheeta and ruksha guna vikruti of vata dosha. Asthi, Snayu, READ MORE